REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

§1 POSTANOWNIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem przez użytkownika z serwisu internetowego Farma Piękności, dostępnego pod domeną https://farmapieknosci.com/ oraz zasady obowiązujące w przypadku dokonania zakupu Usług za pośrednictwem Serwisu Way2Pay.
 2. Serwis internetowy działający pod adresem https://farmapieknosci.com/, prowadzony jest przez Katarzynę Barańską z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 44/1, 44-100 Gliwice, wpisaną do CEFIDG NIP: 9691219526, REGON: 386913247; adres poczty elektronicznej: farmagliwice@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: (+48) 537-929-079.

§2 DEFINICJE

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych);
 2. Usługodawca – Mad Mountain sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Biała 4/81, 00-895 Warszawa., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000630335, NIP: 5272775982, REGON: 364961996;
 3. Kupujący – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
 4. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera z Mad Mountain sp. z o.o. Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo z którą Mad Mountain sp. z o.o. podejmuje działania zmierzające do zawarcia takiej Umowy;
 5. Przedsiębiorca-Konsument – osobę fizyczną, prowadzącą indywidualnie działalność gospodarczą, która jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji oraz dokonuję czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. brak charakteru zawodowego zakupionego towaru;
 6. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta w Serwisie https://farmapieknosci.com/ za pomocą way2pay.pl, w wyniku którego pomiędzy Farmą Piękności a Klientem dochodzi do zawarcia umowy na odległość dotyczącej Usługi.
 7. Usługi – usługi oferowane przez Partnerów w ramach ich oferty dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 8. Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem internetowym www.way2pay.pl prowadzony przez Usługodawcę i na którym umożliwia się Klientom rezerwacje Usług.
 9. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działanie przyrody, akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej, zaburzenia życia społecznego, jak również niezawinione zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego usługi sprzedawane przez Mad Mountain sp. z o.o., strajki, blokady dróg, itp.;
 10. Strony (umowy) – Mad Mountain sp. z o.o. oraz Katarzyna Barańska których łączy zawarta Umowa;
 11. Umowa – umowa świadczenie usługi zawarta pomiędzy Mad Mountain sp. z o.o. a Katarzyną Barańską

§3 ZAMÓWIENIE USŁUG

 1. Kupujący składa zamówienie na wybraną usługę za pośrednictwem strony internetowej https://farmapieknosci.com/
 2. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu.
 3. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią przedmiotowego Regulaminu i akceptację jego treści.
 4. Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia zasad przedmiotowego Regulaminu.
 5. Potwierdzenie zamówienia dostarczane jest Kupującemu w formie treści cyfrowych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w złożonym zamówieniu.
 6. Potwierdzenie zamówienia dostarczone w formie treści cyfrowych służy wyłącznie przekazaniu Kupującemu informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

§4 CENA USŁUG

 1. Wszystkie ceny usług podane na stronie internetowej Serwisu są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby treść stron www Serwisu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. W przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych – pracownik Usługodawcy poinformuje niezwłocznie Kupującego o powyższym fakcie. W tym przypadku dla realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja przez Kupującego ceny, konfiguracji lub parametrów technicznych innych niż pierwotne, uzyskana pocztą elektroniczną (adres:farmagliwice@gmail.com) W przypadku gdy Kupujący zaakceptował nową cenę, a uprzednio dokonał już zapłaty ceny pierwotnej, warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata przez Kupującego różnicy w cenie pierwotnej i aktualnej. W przypadku braku akceptacji, jeśli Kupujący dokonał zapłaty za zamówioną usługę przy złożeniu, Usługodawca zwróci Kupującemu wpłaconą cenę.

§5 REALIZCJA ZAMÓWNIENIA

 1. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Skutkiem niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków jest brak możliwości realizacji zamówienia przez Usługodawcę.
 2. W przypadku gdy jedna z zamówionych usług jest niedostępna, pracownik Usługodawcy poinformuje Kupującego o niedostępności w/w usługi i zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za niedostępną usługę.
 3. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po stwierdzeniu, że formularz zamówienia został wypełniony prawidłowo tj. w sposób umożliwiający realizację zamówienia.

§6 PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za usługę zamówione w https://farmapieknosci.com/ Płatność musi nastąpić nie później niż w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Nest bank 13 2530 0008 2007 1068 3393 0001) zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  2. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana za pomocą serwisu www.przelewy24.pl, którego właścicielem jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Regulamin świadczenia płatności za Usługę za pośrednictwem serwisu Przelewy24 dostępny jest pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.
   Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy:
   ● Oczekująca – Płatność oczekująca na wpłatę,
   ● Weryfikowana – Płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa,
   ● Do wykorzystania/Przedpłata – Płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,
   ● Dokonana – Płatność opłacona, w związku z którą zostało wysłane potwierdzenie do Sprzedawcy,
   ● Błędna – Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.
   ● Zwrócona – Płatność zwrócona Klientowi.
 2. Usługodawca w uzasadnionych przypadkach może uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty na konto bankowe Usługodawcy.
 3. Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia i dodatkowymi kosztami związanymi z poszczególnymi formami płatności znaleźć można na stronach pomocy Czas realizacji zamówienia.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem może bez podawania przyczyny odstąpić od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Katarzyna Barańska w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy w zakresie świadczenia usług.
 2. Konsument/ Przedsiębiorca-Konsument może odstąpić od Umowy, składając Farmie Piękności oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy może nastąpić pisemnie (przesyłając pismo listem tradycyjnym na adres: ul. Zwycięstwa 44/1, 44-100 Gliwice) lub w formie mailowej (przesyłając oświadczenie na adres e-mail: Adres (farmagliwice@gmail.com). W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną Katarzyna Barańska niezwłocznie prześle Konsumentowi/ Przedsiębiorcy-Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Farma Piękności przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Konsumentowi/ Przedsiębiorca-Konsument nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przedmiocie świadczenia usług, jeśli umowa została zawarta poza lokalem Farmy Piękności lub na odległość oraz jeśli Farma Piękności wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorca-Konsument, jak również w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/ Przedsiębiorca-Konsument lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§8 REKLAMACJE USŁUG

 1. Klient ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do niewykonania lub nienależytego wykonania usług. Reklamację dotyczącej usługi należy skierować w formie elektronicznej na adresem e-mail Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w sposób tożsamy do jej złożenia, chyba że Klient zastrzegł wolę otrzymania odpowiedzi w innej formie.

§ 9 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Celem odbioru treści cyfrowych, o których mowa w pkt 21 Kupujący powinien dysponować co najmniej:
  1. komputerem klasy PC z urządzeniami wejścia takimi jak mysz i klawiatura oraz wyjścia takimi jak monitor wraz ze sterownikami, posiadającym połączenie do sieci Internet,
  2. zainstalowany systemem operacyjnym Windows XP i wyższym lub OSX,
  3. przeglądarkę internetową taką jak Firefox, Chrome czy Internet Explorer,
  4. dostęp do poczty elektronicznej.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z realizacją zawartej w Ogólnych Warunkach Umowy staje się administratorem danych osobowych Katarzyna Barańska
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, m.in. przez przepisy prawa podatkowego oraz o prawach konsumenta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich, m.in. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartej Umowy, a także kontaktu z Kupującym w związku z procedurą reklamacyjną bądź realizacją jego praw na podstawie przepisów o prawach konsumenta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej Umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres wymagany przepisami prawa, a także okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
 4. Katarzyna Barańska może przekazywać i ujawniać dane osobowe podmiotom współpracującym przy realizacji celów przetwarzania określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, m.in. podmiotom świadczącym usługi prawne, windykacyjne, rachunkowe, podatkowe, a także podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Katarzyna Barańska
 5. Osoby, których dane będą przetwarzane, mają prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych do innego administratora danych oraz niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Osobom tym przysługuje także prawo skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu; ich brak skutkować może niemożliwością realizacji Umowy, obowiązku prawnego bądź prawnie uzasadnionych interesów przedsiębiorstwa Katarzyna Barańska

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kupujący będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą-Konsumentem, po wyczerpaniu trybu reklamacji, może skorzystać z możliwości rozpatrzenia sporu z Serwisem przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej lub mediacji realizowanej przez Inspekcję Handlową.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązującego przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Umowy zawierane przez Sprzedawcę są zawierane w języku polskim.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.03.2021r.